کارخانه مجتمع صنعتی سیمان استهبان

پرسشنامه سنجش نظرات مشتریان ازکیفیت کالا وخدمات


مصرف كننده محترم، ضمن تشكر از حُسن نظر شما در انتخاب محصولات این كارخانه به اطلاع ميرساند این فرم جهت كسب نظرات شما عزیزان به منظور ارتقاء هرچه بيشتر كيفيت محصولات و خدمات و افزایش رضایت مشتریان تنظيم شده است. خواهشمند است با پاسخ دقيق به سئوالات، ما را در این راه یاري فرمائيد.

وضعيت مقاومت بتن و یا سازه ساخته شده با استفاده از سيمان این شركت در مقایسه با استانداردهاي مربوطه
وضعيت گيرش سيمان این شركت در مقایسه با استانداردهاي مربوطه
وضعيت بلين (نرمی) سيمان این شركت در مقایسه با استانداردهاي مربوطه
وضعيت سفيدي سيمان این شركت در مقایسه با استانداردهاي مربوطه ( در صورت خرید سیمان سفید)
مطابقت ویژگيهاي سيمان موجود در پاكت با آناليز ارائه شده
ميزان اطمينان شما از یكنواختی كيفيت سيمان در محموله هاي ارسالی
جنس ونوع پاكتهاي سيمان این شركت
انطباق وزن واقعی سيمان تحویلی با وزن بسته بندي یا وزن بونكر
سطح كيفيت خدمات مربوط به حمل و نقل
تحویل بموقع و سرعت تحویل(زمان سفارش تا تحویل)
كيفيت پشتيبانی هاي فنی(مثل تشریح كاربرد محصول، پاسخگویی، تشریح ویژگی هاي فنی)
شفافيت وضعيت صورتحساب و آگاهی از ضعيت مانده حساب
سهولت تماس با مسئولان فروش
نحوه رفتار كادر فروش با مراجعه كنندگان(ادب،تزاكت،همدلی،صداقت،رازداري و قابل اعتماد بودن)
دانش و مهارت فنی كادر فروش (توانایی پاسخگویی و متقاعد سازي)
فضاي مناسب اداري (آراستگی و پاكيزگی محيط و ارائه خدمات به ارباب رجوع)
سهولت و شفافيت رویه ها، قوانين و فرآیند فروش سازمان
مورد مصرف خود از محصول خریداري شده را بهمراه طرح اختلاط(در صورت امكان) و ویژگی هاي كيفی مورد نياز خود شرح دهيد:
آیا تاكنون هرگونه مشكل، نارضایتی یا پيشنهادي در ارتباط با تأثيرات محصول بر ایمنی و سلامت افراد و اثرات سوء زیست محيطی مواجه گردیده اید؟در این خصوص پيشنهادي دارید؟
اولویت مصرف برند سيمان استهبان نسبت به سایر شركت هاي سيمان چگونه است؟ (به ترتيب اولویت نام ببرید)
كيفيت برند سيمان استهبان نسبت به سایر رقبا را چگونه ارزیابی ميكنيد؟
خواهشمند است هرگونه مشكلی كه در خصوص مصرف محصول این شركت دارید، مرقوم فرمائيد:


اطلاعات تماس

 • شیراز، بلوار شهید رجایی ( فرهنگ شهر)، حد فاصل کوچه 26 و 28، پلاک 142، شرکت مجتمع صنعتی سیمان استهبان
 • 987136334953-9
 • 36334963(71)98
 • 7187917549
 • info@estahbancement.com
 • estahban-cement-company
 • استان فارس ، كيلومتر 20 جاده استهبان - شيراز
 • 53280126(71)98+
 • 53280227(71)98+
 • 53281886(71)98+
 • 7446184631